Procesvisualisatie

Werken voor jouw onderneming de traditionele procesbeschrijvingen en getekende processchema's niet optimaal en overzien je medewerkers niet het totale productieproces? Dan ga ik voor je aan de slag. Als procesvisualist breng ik de belangrijkste stappen van het proces met foto's in beeld. Met gedetailleerde foto's laat ik duidelijk iedere stap van het proces zien en krijg je meteen zicht op de belangrijkste handelingen. Je ziet wat goed gaat en waar verbeteringen in het proces kunnen worden doorgevoerd. Ook kunnen de foto's als extra toegevoegde waarde dienen op bestaande procesbeschrijvingen. Maar niet alleen dat. De foto's gebruik je ook voor je website, presentatie of brochure. Zo laat je je relaties en klanten zien wat je doet. Natuurlijk, het een cliché maar één foto zegt nu eenmaal meer dan 1000 woorden.  

Wat kan ik voor u betekenen

Regelmatig krijg ik de vraag om toe te lichten ik versta onder procesvisualisatie en dat doe ik natuurlijk graag. Ik ben vele jaren werkzaam geweest in het bedrijfsleven als procesverbeteraar. In die rol inventariseerde ik processen, beschreef ik ze, deed ik verbetervoorstellen en ontwikkelde ik nieuwe processen. Ik lette daarbij vooral op mogelijke risico's, keek naar wat goed ging maar vooral ook wat, vanuit het oogpunt van de klant, beter zou kunnen. Vaak voldeden die beschrijvingen, vooral bij administratieve processen. Maar bij operationele productieprocessen werkten de beschreven processen niet (altijd) omdat juist in die sector mensen visueel zijn ingesteld. En dat is precies wat ik nu doe als procesvisualist. Ik fotografeer iedere stap in de procesketen, laat zien waar risico's zitten en wat er bij overdrachten gebeurt. Ik overzie als 'buitenstaander' situaties die medewerkers niet (meer) zien of als gewoon zijn gaan beschouwen. Dat is mijn vak. Door te visualiseren met gedetailleerde foto's en daarmee het proces te analyseren en te bespreken ziet iedereen al heel snel wat er aan de hand is en waar verbetering te behalen valt. Dit is in het kort wat ik versta onder procesvisualisatie en dit wil ik natuurlijk heel graag verder toelichten tijdens een persoonlijke kennismaking.

Je kunt mij inhuren voor kleine projecten van een paar uur, voor één dag of voor meerdaagse en omvangrijke projecten zowel binnen als buiten Nederland. 

 

  • airtransport-001
    klik op de foto voor het portfolio

 

 EF klein

Process visualisation

It happens that your traditional process descriptions and signed schemes do not work in an optimal way for the company, and that your employees do not have an overview of the total production process? Than we get to work for you. As a process visualist we bring the most important steps of your process into view via pictures. With detailed pictures we show you in a clear way every step of the process. You then immediately get a view on the most important actions. You can see what is going right and where improvements in the process can or even must be implemented. The pictures could also bring extra added value on existing process descriptions. But it does not end there. The pictures could be used for your website, presentation or brochure. In that way you may show your relations and clients what your company is doing. Of course, it may sound as a cliché, but "one picture could tell more than 1000 words".

What can we mean for you

We regularly get the question to tell what process visualisation exactly is. We have been working in the industry for many years as a process improver/innovator. In that role we inventoried the processes, described them, gave proposals for improvement and developed new processes. We especially focused on possible risks, look what went right, but especially what could be done better from a client perspective. Often these descriptions did suffice, especially in administrative processes. But for operational production processes the described processes did not (always) work, because especially in that sector people are mostly visually oriented.

And that is exactly what we are doing as a process visualist. We make pictures of every step in the process chain, show where the risks are and what happens at handovers. We as an outsider oversee situations that employees normally do not see (anymore) or are considering as usual. We do this by visualising the process, analyse the detailed pictures and discuss them. You will see in a very quick way what is going and where improvements could be get. This is in a nutshell what we understand as process visualisation and we very much like to explain this further during a personal meeting.

You could hire us for small projects of a few hours, one day or for multiday and sizable projects as well in or outside the Netherlands.

 

  • airtransport-001